شهر                    ㅤ کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
کرج

(گوهر دشت)

۱۹ مارشال آقای علی اصغر اعظمی گوهردشت- خ اصلی – اول خ ۶فاز ۲ نبش پاساژ عزیزی ۰۲۶-۳۴۲۰۰۸۰۰،۱
۰۹۳۵۲۹۲۹۵۰۳
کرج

(گوهر دشت)

خدمات سرویس و خدمات پس ازفروش آقای مجید سبحانی گوهردشت- خ اصلی – نبش خیابان دوازدهم غربی ۰۹۱۹-۶۷۰۰۴۰۱
۰۲۶۳۴۴۴۳۲۴۳
۰۹۱۲-۹۲۹۳۹۸۱
کرج خدمات سرویس و خدمات پس ازفروش اقای عبدالرضا نیکزاد کرج-خیابان شهید بهشتی- نرسیده به میدان شهدا-روبرویکلینیک شهید بهشتی جنب بانک کشاورزی شعبه قدیم ۰۹۳۵۲۱۲۹۷۱۰
۰۲۶-۳۲۲۳۱۲۲۶۰۲۶-۳۲۲۳۲۴۱۶