شهر                    ㅤ کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
کرج

(گوهر دشت)

۱۹ مارشال آقای علی اصغر اعظمی گوهردشت- خ اصلی – اول خ ۶فاز ۲ نبش پاساژ عزیزی ۰۲۶-۳۴۲۰۰۸۰۰،۱
۰۹۳۵۲۹۲۹۵۰۳
کرج

(گوهر دشت)

خدمات سرویس و خدمات پس ازفروش آقای مجید سبحانی گوهردشت- خ اصلی – نبش خیابان دوازدهم غربی ۰۹۱۹-۶۷۰۰۴۰۱
۰۲۶۳۴۴۴۳۲۴۳
۰۹۱۲-۹۲۹۳۹۸۱
کرج خدمات سرویس و خدمات پس ازفروش اقای عبدالرضا نیکزاد کرج-خیابان شهید بهشتی- نرسیده به میدان شهدا-روبرویکلینیک شهید بهشتی جنب بانک کشاورزی شعبه قدیم ۰۹۳۵۲۱۲۹۷۱۰
۰۲۶-۳۲۲۳۱۲۲۶۰۲۶-۳۲۲۳۲۴۱۶
کرج خدمات پس ازفروش چرخ خیاطی اقای حسین کرانی کرج-خیابان حصارک روبه روی خیابان المهدی نبش خیابان رجایی پاساژ محمدی ۰۹۳۶۹۹۰۰۰۸۵
۰۲۶-۳۲۲۲۸۳۵۸

کد نمایندگی: ۱۹

نام نمایندگی: آقای علی اصغر اعظمی

استان: البرز

شهر: گوهر دشت

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۳۵۲۹۲۹۵۰۳

۰۲۶-۳۴۲۰۰۸۰۰ - ۰۲۶-۳۴۲۰۰۸۰۱

گوهردشت- خ اصلی - اول خ ۶فاز ۲ نبش پاساژ عزیزی

کد نمایندگی: خدمات

نام نمایندگی: آقای مجید سبحانی

استان: البرز

شهر: گوهر دشت

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۹۶۷۰۰۴۰۱ - ۰۹۱۲۹۲۹۳۹۸۱

۰۲۶-۳۴۴۴۳۲۴۳

گوهردشت- خ اصلی - نبش خیابان دوازدهم غربی

کد نمایندگی: خدمات

نام نمایندگی: آقای عبدالرضا نیکزاد

استان: البرز

شهر: کرج

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۳۵۲۱۲۹۷۱۰

۰۲۶-۳۲۲۳۲۴۱۶ - ۰۲۶-۳۲۲۳۱۲۲۶

کرج-خیابان شهید بهشتی- نرسیده به میدان شهدا-روبرویکلینیک شهید بهشتی جنب بانک کشاورزی شعبه قدیم

کد نمایندگی: خدمات

نام نمایندگی: آقای حسین کرانی

استان: البرز

شهر: کرج

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۳۶۹۹۰۰۰۸۵

۰۲۶-۳۲۲۲۸۳۵۸

کرج-خیابان حصارک روبه روی خیابان المهدی نبش خیابان رجایی پاساژ محمدی