شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
بیرجند ۱۳۵ مارشال – ریکار خ منتظری-نبش منتظری ۷ – فروشگاه چرخ خیاطی یوسفیان ۰۵۶۳۲۲۲۴۶۰۲
قائن ۶۴ مارشال ۰۵۶-۳۲۵۲۱۸۸۹