شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
اردکان ۱۳۳ مارشال آقای سیدجعفر میراحمدی چهارراه سعدی فروشگاه آل صادق ۰۳۵۳۲۲۳۷۲۳۶
۰۹۱۳۳۵۴۴۹۸
مهریز ۵۹ مارشال آقای رضا زارع خیابان مطهری بعداز بیمارستان فاطمه الزهرا ۰۳۵-۳۲۵۲۷۸۱۰
۰۹۱۳۴۵۱۷۹۵۶
یزد ۲۶ فروش و خدمات پس از فروش آقای هادی حسن نیا خیابان شهید رجایی، جنب اداره قند و شکر، فروشگاه چرخ خیاطی یاس ۰۳۵-۳۶۲۶۱۰۱۰
۰۹۱۳۱۵۳۲۱۰۰

 

کد نمایندگی: ۱۳۳

نام نمایندگی: آقای سیدجعفر میراحمدی

استان: یزد

شهر: اردکان

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۳۳۵۴۴۹۸

۰۳۵-۳۲۲۳۷۲۳۶

چهارراه سعدی فروشگاه آل صادق

کد نمایندگی: ۵۹

نام نمایندگی: آقای رضا زارع

استان: یزد

شهر: مهریز

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۳۴۵۱۷۹۵۶

۰۳۵-۳۲۵۲۷۸۱۰

خیابان مطهری بعداز بیمارستان فاطمه الزهرا

کد نمایندگی: ۲۶

نام نمایندگی: آقای هادی حسن نیا

استان: یزد

شهر: یزد

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۳۱۵۳۲۱۰۰

۰۳۵-۳۶۲۶۱۰۱۰

خیابان شهید رجایی، جنب اداره قند و شکر، فروشگاه چرخ خیاطی یاس