شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
اردکان ۱۳۳ مارشال ۰۳۵۳۲۲۳۷۲۳۶
مهریز ۵۹ مارشال ۰۳۵-۳۲۵۲۷۸۱۰
یزد ۱۰۴ ریکار ۰۳۵-۳۷۲۰۱۴۵۸
یزد ۲۶ فروش و خدمات پس از فروش آقای حسن نیا یزد خیابان رجایی جنب رستوران یزد ۰۳۵-۳۶۲۶۱۰۱۰