شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
شهربابک ۱۴۴ خدمات پس از فروش شعبانزاده شهربابک – خ امام پاساژ رسالت- فروشگاه شعبانزاده ۰۹۳۶۰۲۳۲۳۶۷-۰۳۴۳۴۱۱۱۷۳۷
رفسنجان ۱۰۱ مارشال ۰۳۹-۳۵۲۳۸۲۳۶
زرند ۹۱ مارشال ۰۳۴-۳۳۴۲۱۱۶۲
سیرجان ۶۲ مارشال ۰۳۴-۳۵۲۲۷۸۳۹
کرمان ۳۷ مارشال ۰۳۴-۳۲۲۲۲۵۹۹