شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
کرمانشاه ۲۲ مارشال آقای مجید امیری راد خیابان مدرس باللاتراز پارکینگ شهرداری ۰۸۳-۳۷۲۷۵۷۱۶
کرمانشاه ۱۳۹ مارشال آقای رضا عبدی نرسیده به چهار راه مدرس جنب پاساژکوروش نمایندگی عبدی ۰۸۳-۳۷۲۸۶۵۱۴
۰۹۲۱۳۵۷۷۶۷۴

کد نمایندگی: ۲۲

نام نمایندگی: آقای مجید امیری راد

استان: کرمانشاه

شهر: کرمانشاه

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

-

۰۸۳-۳۷۲۷۵۷۱۶

خیابان مدرس باللاتراز پارکینگ شهرداری

کد نمایندگی: ۱۳۹

نام نمایندگی: آقای رضا عبدی

استان: کرمانشاه

شهر: کرمانشاه

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۲۱۳۵۷۷۶۷۴

۰۸۳-۳۷۲۸۶۵۱۴

نرسیده به چهار راه مدرس جنب پاساژکوروش نمایندگی عبدی