شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
زرندیه ۷۶ مارشال آقای بهرام همایون خیابان امام خیابان ابوذر کلینیک چرخ همایون ۰۸۶-۴۵۲۲۵۵۷۷
۰۹۱۹۲۵۶۸۴۲۴
ساوه ۱۲۵ مارشال آقای محسن نیازی خیابان فردوسی۹-ابتدای خیابان کارون ۰۸۶-۴۲۲۳۹۹۲۶
۰۹۱۲۴۵۵۰۹۶۳
اراک فروش و خدمات مارشال آقای هیراد سبحانی مصلی- فلکه البرز- خیابان امام جعفر صادق نبش کوچه مصلحی ۰۸۶۳۲۲۶۵۸۷۵
۰۹۱۹۲۵۰۱۵۸۸
ساوه خدمات سرویس و خدمات پس از فروش آقای صابر باقری ساوه خیابان سیدابورضا فروشگاه باقری ۰۸۶۴۲۲۲۲۵۷۶
۰۹۳۷۱۲۵۴۴۰۶
اراک خدمات پس از فروش آقای سید رضاحسینی انتهای خ حصار تعمیرگاه حسینی ۰۹۱۸۴۹۰۶۸۷۷

کد نمایندگی: ۷۶

نام نمایندگی: آقای بهرام همایون

استان: مرکزی

شهر: زرندیه

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

س

۰۹۱۹۲۵۶۸۴۲۴

۰۸۶-۴۵۲۲۵۵۷۷

خیابان امام خیابان ابوذر کلینیک چرخ همایون

کد نمایندگی: ۱۲۵

نام نمایندگی: آقای محسن نیازی

استان: مرکزی

شهر: ساوه

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

س

۰۹۱۲۴۵۵۰۹۶۳

۰۸۶-۴۲۲۳۹۹۲۶

خیابان فردوسی۹-ابتدای خیابان کارون

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای هیراد سبحانی

استان: مرکزی

شهر: اراک

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

س

۰۹۱۹۲۵۰۱۵۸۸

۰۸۶-۳۲۲۶۵۸۷۵

مصلی- فلکه البرز- خیابان امام جعفر صادق نبش کوچه مصلحی

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای صابر باقری

استان: مرکزی

شهر: ساوه

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

س

۰۹۳۷۱۲۵۴۴۰۶

۰۸۶-۴۲۲۲۲۵۷۶

ساوه خیابان سیدابورضا فروشگاه باقری

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای سید رضاحسینی

استان: مرکزی

شهر: اراک

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

س

۰۹۱۸۴۹۰۶۸۷۷

-

انتهای خ حصار تعمیرگاه حسینی