شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
آمل ۹۹ ریکار آقای مسعود غلامپور خیابان شهید تیموریان چاکسر بین ثامن هشتم ودهم ۰۱۱-۴۴۲۵۲۷۰۹
۰۹۱۱۳۲۵۲۶۰۷
آمل ۴۲ مارشال آقای عزت الله ثالث خیابان مهدیه فروشگاه چرخ خیاطی رضا ۰۱۱-۴۴۲۲۵۵۵۸
۰۹۱۱۱۲۱۴۰۵۶
ساری ۳۲ مارشال آقای مجید طاهری خیابان ۱۸دی جنب مسجد امام حسین ۰۱۱-۳۳۳۲۴۵۱۸
۰۹۱۱۵۷۲۸۷۰۰
گلوگاه ۵۰ مارشال آقای فقانعلی خادم لو خیابان امام جنب بانک رفاه ۰۱۱-۳۴۶۶۴۱۰۱
۰۹۱۱۱۵۴۹۱۱۸
تنکابن ۸۹ مارشال اقای شهاب شادمان خیابان علامه کوچه طلوعی ۰۱۱-۵۴۲۳۷۳۸۱
۰۹۱۱۶۲۸۷۵۳۵
تنکابن خدمات پس از فروش اقای کیومرث جعفری خیابان امیرکبیر پاساژ همشهری فروشگاه چرخ خیاطی اقای کیومرث ۰۹۳۹۶۵۴۱۲۲۶۱
۰۱۱۵۴۲۲۴۴۹۶
قائمشهر ۲۵ مارشال آقای محمد محمدزاده خیابان ساری روبه رو پاساژ هادی ۰۱۱-۴۲۲۲۳۹۹۱
۰۹۱۱۳۲۸۶۴۶۰
نوشهر ۲۷ مارشال آقای علی بنی اسدی خیابان ۱۵خرداد جنب مسجد جامع پاساژ برزو فروشگاه آزاده ۰۱۱-۵۲۳۵۸۴۸۸
۰۹۱۱۳۹۳۲۵۸۸
نوشهر خدمات پس از فروش آقای فتاح خواجه حسینی نوشهر، خیابان شهید سنگاری(بهرام) ۰۱۱-۵۲۳۳۹۶۳۴
چالوس خدمات پس از فروش احمد شادمان چالوس، شهید بهشتی، خیابان(رودخانه)،خیابان باقر خان، پاساژ کاکوئی، طبقه همکف ۰۹۱۱۵۰۲۷۵۳۵-۰۹۱۰۶۸۴۷۵۳۵

کد نمایندگی: ۹۹

نام نمایندگی: آقای مسعود غلامپور

استان: مازندران

شهر: آمل

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۱۳۲۵۲۶۰۷

۰۱۱-۴۴۲۵۲۷۰۹

خیابان شهید تیموریان چاکسر بین ثامن هشتم ودهم

کد نمایندگی: ۴۲

نام نمایندگی: آقای عزت الله ثالث

استان: مازندران

شهر: آمل

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۱۱۲۱۴۰۵۶

۰۱۱-۴۴۲۲۵۵۵۸

خیابان مهدیه فروشگاه چرخ خیاطی رضا

کد نمایندگی: ۳۲

نام نمایندگی: آقای مجید طاهری

استان: مازندران

شهر: ساری

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۱۵۷۲۸۷۰۰

۰۱۱-۳۳۳۲۴۵۱۸

خیابان ۱۸دی جنب مسجد امام حسین

کد نمایندگی: ۵۰

نام نمایندگی: آقای فقانعلی خادم لو

استان: مازندران

شهر: گلوگاه

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۱۱۵۴۹۱۱۸

۰۱۱-۳۴۶۶۴۱۰۱

خیابان امام جنب بانک رفاه

کد نمایندگی: ۸۹

نام نمایندگی: اقای شهاب شادمان

استان: مازندران

شهر: تنکابن

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

س

۰۹۱۱۶۲۸۷۵۳۵

۰۱۱-۵۴۲۳۷۳۸۱

خیابان علامه کوچه طلوعی

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای کیومرث جعفری

استان: مازندران

شهر: تنکابن

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

س

۰۹۳۹۶۵۴۱۲۲۶۱

۰۱۱-۵۴۲۲۴۴۹۶

خیابان امیرکبیر پاساژ همشهری فروشگاه چرخ خیاطی اقای کیومرث

کد نمایندگی: ۲۵

نام نمایندگی: آقای محمد محمدزاده

استان: مازندران

شهر: قائمشهر

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

س

۰۹۱۱۳۲۸۶۴۶۰

۰۱۱-۴۲۲۲۳۹۹۱

خیابان ساری روبه رو پاساژ هادی

کد نمایندگی: ۲۷

نام نمایندگی: آقای علی بنی اسدی

استان: مازندران

شهر: نوشهر

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

س

۰۹۱۱۳۹۳۲۵۸۸

۰۱۱-۵۲۳۵۸۴۸۸

خیابان ۱۵خرداد جنب مسجد جامع پاساژ برزو فروشگاه آزاده

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای فتاح خواجه حسینی

استان: مازندران

شهر: نوشهر

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

س

-

۰۱۱-۵۲۳۳۹۶۳۴

نوشهر، خیابان شهید سنگاری(بهرام)

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای احمد شادمان

استان: مازندران

شهر: چالوس

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

س

۰۹۱۱۵۰۲۷۵۳۵ - ۰۹۱۰۶۸۴۷۵۳۵

-

چالوس، شهید بهشتی، خیابان(رودخانه)،خیابان باقر خان، پاساژ کاکوئی، طبقه همکف