شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
بجنورد ۱۰۵ مارشال – ریکار ۰۵۸-۳۲۷۲۱۳۱۳