شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
بجنورد خدمات پس از فروش آقای الله یار بهمن روبه روی مسجد انقلاب چرخ خیاطی بهمن ۰۹۱۵۱۸۴۲۰۹۶
۰۵۸۳۲۲۲۸۱۴۴
بجنورد ۱۰۵ مارشال – ریکار آقای احمد انتظاری میدان شهید سبزه میدانچرخ خیاطی انتظاری ۰۵۸-۳۲۷۲۱۳۱۳
۰۹۱۵۵۸۴۰۰۴۲

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای الله یار بهمن

استان: خراسان شمالی

شهر: بجنورد

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۵۱۸۴۲۰۹۶

۰۵۸-۳۲۲۲۸۱۴۴

روبه روی مسجد انقلاب چرخ خیاطی بهمن

کد نمایندگی: ۱۰۵

نام نمایندگی: آقای احمد انتظاری

استان: خراسان شمالی

شهر: بجنورد

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۵۵۸۴۰۰۴۲

۰۵۸-۳۲۷۲۱۳۱۳

میدان شهید سبزه میدانچرخ خیاطی انتظاری