شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
مشهد فروش و خدمات پس از فروش آقای بهزاد بقایی مشهد- خیابان دانشگاه – نبش دانشگاه ۸ – پلاک ۱۲۲- فروشگاه ایران دوخت ۰۵۱-۳۲۲۱۶۶۵۲
۰۹۱۵۱۱۱۰۱۰۶
مشهد خدمات پس از فروش اتوپرس آقای حسین مهدیزاده مقدم مشهد بلوار پیروزی بین چهارراه کوثر و پیروزی ۳۵ پلاک ۲۱۷ خدمات فنی مهندسی قائم ۰۵۱۳۸۸۳۶۴۰۸
۰۵۱۳۸۸۲۳۲۳۴
تربت حیدریه خدمات مارشال آقای علی حسن نیا خیابان فردوسی ۱۶ -فروشگاه وتعمیرگاه اریا ۰۵۱-۵۲۲۳۵۱۴۰
۰۹۱۵۹۳۱۹۶۷۶
درگز سرویس و خدمات پس از فروش آقای علی غیرتمند خیابان امام پایین تر از میدان بسیج جنب نانوایی شیخ ۰۹۱۵۶۹۶۷۳۷۱
۰۵۱۴۶۲۳۱۱۲۶
۰۵۱۴۶۲۲۱۱۲۶
تربت جام خدمات پس از فروش وفروش آقای مجید ایرانخواه خیابان جامی بین جامی ۱۹ و۲۱پلاک ۳۱۷ ۰۹۱۵۵۲۸۵۴۵۱
۰۵۱۵۲۵۳۶۲۲۷
قوچان ۱۰۹ مارشال آقای نصرالله ابراهیم زاده ابتدای مطهری عطار جنب نانوایی پلاک ۲۱۱ ۰۵۱-۴۷۲۴۰۰۶۸
۰۹۱۵۸۳۵۵۵۱۲
مشهد ۱۰۳ ریکار آقای محمد جباری راد خیابان دانشگاه بعداز دانشگاه ۶ چرخ خیاطی رضا ۰۵۱-۳۲۲۱۵۳۰۰
۰۹۱۵۱۸۲۵۰۰۶
مشهد ۲۰ مارشال آقای محمدرضا عظیمی میدان سعدی اول سنااباد پلاک ۵و۷ فروشگاه عظیمی ۰۵۱-۳۷۲۷۷۰۰۷
۰۹۱۵۱۱۶۰۹۸۹
نیشابور ۱۱ مارشال آقای غلامرضارحیمی نژاد خیابان امام پاساژنایب پلاک ۱۱/۴۵فروشگاه رضا ۰۵۱-۴۲۲۱۳۳۲۶
۰۹۱۵۳۵۱۸۰۳۰
مشهد خدمات خدمات پس از فروش اتوپرس مارشال آقای محمد حسن قادری بلوار طبرسی چهارراه المهدی پ ۱۲۰۳ ۰۵۱-۳۲۷۱۰۲۲۹
مشهد خدمات خدمات پس از فروش چرخ مارشال آقای علی جمیلی میدان شهدا خ دانشگاه بین صاحب الزمان و دانشگاه ۰۹۱۵۳۲۴۷۹۶۹  ۰۵۱-۷۲۹۱۸۳۷
سبزوار خدمات سرویس و خدمات پس از فروش آقای طبیبی خیابان مدرس نرسیده به مدرس پلاک ۵۰۶ چرخ خباطی متین ۰۹۱۵۴۷۲۱۲۶۲
مشهد خدمات خدمات پس از فروش اتوپرس مارشال آقای محمد حسن قادریبلوار طبرسی ۰۵۱-۱۲۰۳۳۲۷۱

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای بهزاد بقایی

استان: خراسان رضوی

شهر: مشهد

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۵۱۱۱۰۱۰۶

۰۵۱-۳۲۲۱۶۶۵۲

مشهد- خیابان دانشگاه – نبش دانشگاه ۸ – پلاک ۱۲۲- فروشگاه ایران دوخت

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای حسین مهدیزاده مقدم

استان: خراسان رضوی

شهر: مشهد

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

-

۰۵۱-۳۸۸۳۶۴۰۸ - ۰۵۱-۳۸۸۲۳۲۳۴

مشهد بلوار پیروزی بین چهارراه کوثر و پیروزی ۳۵ پلاک ۲۱۷ خدمات فنی مهندسی قائم

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای علی حسن نیا

استان: خراسان رضوی

شهر: تربت حیدریه

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۵۹۳۱۹۶۷۶

۰۵۱-۵۲۲۳۵۱۴۰

خیابان فردوسی ۱۶ -فروشگاه وتعمیرگاه اریا

کد نمایندگی: ۱۰۹

نام نمایندگی: آقای نصرالله ابراهیم زاده

استان: خراسان رضوی

شهر: قوچان

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۵۸۳۵۵۵۱۲

۰۵۱-۴۷۲۴۰۰۶۸

ابتدای مطهری عطار جنب نانوایی پلاک ۲۱۱

کد نمایندگی: ۱۰۳

نام نمایندگی: آقای محمد جباری راد

استان: خراسان رضوی

شهر: مشهد

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۵۱۸۲۵۰۰۶

۰۵۱-۳۲۲۱۵۳۰۰

خیابان دانشگاه بعداز دانشگاه ۶ چرخ خیاطی رضا

کد نمایندگی: ۲۰

نام نمایندگی: آقای محمدرضا عظیمی

استان: خراسان رضوی

شهر: مشهد

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۵۱۱۶۰۹۸۹

۰۵۱-۳۷۲۷۷۰۰۷

میدان سعدی اول سنااباد پلاک ۵و۷ فروشگاه عظیمی

کد نمایندگی: ۱۱

نام نمایندگی: آقای غلامرضارحیمی نژاد

استان: خراسان رضوی

شهر: نیشابور

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۵۳۵۱۸۰۳۰

۰۵۱-۴۲۲۱۳۳۲۶

خیابان امام پاساژنایب پلاک ۱۱/۴۵فروشگاه رضا

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای محمد حسن قادری

استان: خراسان رضوی

شهر: مشهد

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

-

۰۵۱-۳۲۷۱۰۲۲۹

بلوار طبرسی چهارراه المهدی پ ۱۲۰۳

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای علی جمیلی

استان: خراسان رضوی

شهر: مشهد

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۵۳۲۴۷۹۶۹

۰۵۱-۷۲۹۱۸۳۷

میدان شهدا خ دانشگاه بین صاحب الزمان و دانشگاه

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای محمد حسن قادریبلوار طبرسی

استان: خراسان رضوی

شهر: مشهد

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

-

۰۵۱-۱۲۰۳۳۲۷۱

-

کد نمایندگی: خدمات

نام نمایندگی: آقای مجید ایرانخواه

استان: خراسان رضوی

شهر: تربت جام

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۵۵۲۸۵۴۵۱

۰۵۱۵۲۵۳۶۲۲۷

خ جامی بین جامی ۱۹ و۲۱پلاک ۳۱۷

کد نمایندگی: خدمات

نام نمایندگی: آقای علی غیرتمند

استان: خراسان رضوی

شهر: درگز

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۵۶۹۶۷۳۷۱

۰۵۱۴۶۲۳۱۱۲۶ ۰۵۱۴۶۲۲۱۱۲۶

خ امام پایین تر از میدان بسیج جنب نانوایی شیخ

کد نمایندگی: خدمات

نام نمایندگی: آقای متین طبیبی

استان: خراسان رضوی

شهر: سبزوار

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۵۴۷۲۱۲۶۲

-

خیابان مدرس نرسیده به مدرس پلاک ۵۰۶ چرخ خباطی متین