شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
تبریز ۱۷ فروش وخدمات پس از فروش آقای رشید اسدی اصل خیابان جمهوری کوچه گچ پزان (داخل کوچه بانک ملت )نمایندگی مارشال ۰۹۱۴۱۱۶۰۰۱۶
۰۴۱-۳۵۵۳۰۴۶۵
صوفیان خدمات پس از فروش چرخ حسین حمید زاده خیابان آزادی پایین تر از اداره برق خیاطی میلاد ۰۴۱۴۲۵۲۱۳۹۴
۰۹۱۴۸۳۰۲۵۲۸
مرند ۱۲۹ مارشال اقای سیدعلی موسوی اول هفت تیر غربی جنب داروخانه خورشید فروشگاه موسوی ۰۴۱-۴۲۲۳۵۶۸۴
۰۹۱۴۹۹۱۲۷۳۱
مرند ۱۴۲ سرویس و خدمات پس از فروش آقای منصور صادقی مرند – میدان امام پاساژ امام رضا – طبقه همکف و زیرزمین ۰۴۱۴۲۲۲۰۶۲۷ – ۰۹۱۴۴۹۲۰۳۵۸
بناب خدمات سرویس و خدمات پس از فروش آقای سیدعلی شریفی بناب خ باهنر روبروی بازار مهدیه و بانک رفاه ۰۹۱۴۴۰۴۴۷۰۴ – ۰۴۱۳۷۷۳۱۵۲۵
تبریز – ایلخچی خدمات سرویس و خدمات پس از فروش آقای علی نجاتی ایلخچی – فلکه شهرداری -خ ۱۷ شهریور – پایینتر از بانک صادرات چرخ خیاطی علی ۰۴۱۳۳۴۱۵۶۱۶ – ۰۹۱۴۷۷۹۱۷۹۴
بستان آباد خدمات سرویس و خدمات پس از فروش آقای صادق قنبری بستان آباد پاساژ پردیس طبقه اول پ ۱۱۱ ۰۴۱۴۳۳۳۰۸۱۱
۰۹۳۷۱۳۹۴۱۱۸
تبریز خدمات سرویس و خدمات پس از فروش آقای اکبر شهیدی خ جمهوری پاساژ ایران طبقه دوم پلاک ۱۵۶ ۰۹۱۴۴۰۶۹۸۹۲ – ۰۴۱۳۵۲۶۳۰۲۵

کد نمایندگی: ۱۷

نام نمایندگی: آقای رشید اسدی اصل

استان: آذربایجان شرقی

شهر: تبریز

عنوان نمایندگی: فروش وخدمات پس از فروش

۰۹۱۴۱۱۶۰۰۱۶

۰۴۱-۳۵۵۳۰۴۶۵

خیابان جمهوری کوچه گچ پزان (داخل کوچه بانک ملت )نمایندگی مارشال

کد نمایندگی: ۱۲۹

نام نمایندگی: آقای سیدعلی موسوی

استان: آذربایجان شرقی

شهر: مرند

عنوان نمایندگی: فروش وخدمات پس از فروش

۰۹۱۴۹۹۱۲۷۳۱

۰۴۱-۴۲۲۳۵۶۸۴

اول هفت تیر غربی جنب داروخانه خورشید فروشگاه موسوی

کد نمایندگی: ۱۴۲

نام نمایندگی: آقای منصور صادقی

استان: آذربایجان شرقی

شهر: مرند

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۴۴۹۲۰۳۵۸

۰۴۱-۴۲۲۲۰۶۲۷

میدان امام پاساژ امام رضا طبقه همکف و زیرزمین

کد نمایندگی: خدمات

نام نمایندگی: آقای سیدعلی شریفی

استان: آذربایجان شرقی

شهر: بناب

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۴۴۰۴۴۷۰۴

۰۴۱-۳۷۷۳۱۵۲۵

بناب خ باهنر روبروی بازار مهدیه و بانک رفاه

کد نمایندگی: خدمات

نام نمایندگی: آقای علی نجاتی

استان: آذربایجان شرقی

شهر: تبریز - ایلخچی

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۴۷۷۹۱۷۹۴

۰۴۱-۳۳۴۱۵۶۱۶

ایلخچی - فلکه شهرداری -خ ۱۷ شهریور - پایینتر از بانک صادرات چرخ خیاطی علی

کد نمایندگی: خدمات

نام نمایندگی: آقای صادق قنبری

استان: آذربایجان شرقی

شهر: بستان آباد

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۳۷۱۳۹۴۱۱۸

۰۴۱-۴۳۳۳۰۸۱۱

بستان آباد پاساژ پردیس طبقه اول پ ۱۱۱

کد نمایندگی: خدمات

نام نمایندگی: آقای حسین حمیدزاده

استان: آذربایجان شرقی

شهر: صوفیان

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۴۸۳۰۲۵۲۸

۰۴۱۴۲۵۲۱۳۹۴

خ آزادی پایین تر از اداره برق چرخ خیاطی میلاد

کد نمایندگی: خدمات

نام نمایندگی: آقای اکبر شهیدی

استان: آذربایجان شرقی

شهر: تبریز - ایلخچی

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۴۴۰۶۹۸۹۲

۰۴۱۳۵۲۶۳۰۲۵

خ جمهوری پاساژ ایران طبقه دوم پلاک ۱۵۶