شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
بجنورد ۱۰۵ مارشال – ریکار آقای احمد انتظاری میدان شهید سبزه میدانچرخ خیاطی انتظاری ۰۵۸-۳۲۷۲۱۳۱۳
۰۹۱۵۵۸۴۰۰۴۲