شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
گلپایگان ۱۲۱ مارشال آقای مجتبی جلادتی بازار بزرگ بازارچه رودکی پلاک ۱۳ ۰۳۱-۵۷۴۵۳۷۸۷
۰۹۱۳۲۷۲۳۷۵۳
شهرضا خدمات پس از فروش آقای علی نقاشی شهرضا خیابان انقلاب اسلامی ابتدای پاساژ فردوسی ۰۹۹۳۲۲۱۲۶۲۸
۰۳۱-۵۳۵۴۰۹۳۶
اصفهان خدمات پس از فروش چرخ آقای احمدرضا درایش اصفهان خیابان طالقانی کوچه کازرونی فروشگاه نیکان ۰۹۱۳۸۰۷۱۰۰۶
۰۳۱۳۲۲۱۹۹۳۴
تیران خدمات فروش و خدمات پس از فروش آقای عباس شیرازی اصفهان – تیران -میدان آزادی خ امامزاده چرخ خیاطی شیرازی ۰۹۱۳۸۳۱۰۰۶۱
۰۳۱۴۲۲۲۸۸۲۸-۰۳۱۴۲۲۲۰۲۶۱
شهرضا ۳۴ مارشال آقای سهراب دباغ خیابان ابوذر مقابل خیابان باغ ملی ۰۳۱-۵۳۲۲۴۲۳۱-۰۳۱۵۳۲۲۱۶۹۶
۰۹۱۳۲۲۰۱۴۷۷
نجف آباد خدمات پس از فروش مارشال آقای مجید کلیشادی خیابان فردوس شمالی نبش کوچه قائم چرخ خیاطی قائم ۰۹۱۳۸۰۲۴۰۰۵
۰۳۱۴۲۶۴۳۵۲۷
مبارکه ۹۷ مارشال آقای سید اسماعیل رضوی خیابان امام جنب جهان تکثیر فروشگاه ستایش ۰۳۱-۵۲۴۰۷۲۲۱
۰۹۱۳۳۳۵۶۷۳۸
نایین خدمات( نوردن) سرویس و خدمات پس از فروش آقای ودعی نایین – خیابان شهید رجایی – مقابل هلال احمر- ۰۹۱۳۲۲۳۴۰۰۵*۰۳۱۴۶۲۵۴۵۶۸
اصفهان ۱۴۳ سرویس و خدمات پس از فروش آقای مجتبی داوری اصفهان خ هاتف کوچه مشیر یخچال – سرای بازرگان پلاک ۳۰ ۰۳۱۳۲۳۳۷۸۴۰- ۰۹۱۳۱۶۶۰۲۳۴
شهرضا ۱۴۰ فروش و خدمات پس از فروش آقای محسن نصیرپور شهرضا- مقابل فرعی ۳ -چرخ خیاطی محسن ۰۳۱-۵۳۵۱۷۴۶۲
فولادشهر سرویس و خدمات پس از فروش آقای مهدی نجارپور فولادشهر بازار ب۴ وصال جنوبی فرعی سوم جنب آش و حلیم نبی پاساژ زمرد ۲ پلاک ۱۰ ۰۳۱-۵۲۶۴۳۷۳۰
۰۹۱۳۱۳۰۹۵۷
آران و بیدگل خدمات خدمات پس از فروش آقای مهدی محمدی خیابان محمد هلال روبروی نانوایی عباسعلی ۰۹۹۲۵۲۲۴۶۴۳-۰۹۳۶۴۸۴۱۶۱۹
۰۳۱۵۴۷۲۳۳۶۱
دهاقان خدمات خدمات پس از فروش آقای علی میرزایی اصفهان، دهاقان، خیابان شهید موسوی چرخ خیاطی سینا ۰۳۱۵۳۳۳۹۳۷۳-۰۹۱۳۶۸۰۵۷۹۱
خمینی شهر خدمات خدمات پس از فروش آقای سید داوود حسینی خمینی شهر چهار راه شریعتی (خوزان)خیابان شریعتی شمالی روبروی اولین تقاطع ۰۳۱۳۳۶۲۳۴۶۸-۰۹۱۳۶۸۱۵۶۳۶
شهرضا کد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش آقای مسعود نصیرپور خیابان حکیم فرزانه-مقابل پاساژ متقی-فروشگاه مسعود نصیرپور ۰۹۱۳۲۲۰۱۸۲۸-۰۳۱۵۳۵۴۱۳۳۶

کد نمایندگی: ۱۲۱

نام نمایندگی: آقای مجتبی جلادتی

استان: اصفهان

شهر: گلپایگان

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۳۲۷۲۳۷۵۳

۰۳۱-۵۷۴۵۳۷۸۷

بازار بزرگ بازارچه رودکی پلاک ۱۳

کد نمایندگی: خدمات

نام نمایندگی: آقای عباس شیرازی

استان: اصفهان

شهر: تیران

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۳۸۳۱۰۰۶۱

۰۳۱-۴۲۲۲۰۲۶۱ _ ۰۳۱-۴۲۲۲۸۸۲۸

میدان آزادی خ امامزاده چرخ خیاطی شیرازی

کد نمایندگی: ۳۴

نام نمایندگی: آقای سهراب دباغ

استان: اصفهان

شهر: شهرضا

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۳۲۲۰۱۴۷۷

۰۳۱-۵۳۲۲۱۶۹۶ _ ۰۳۱-۵۳۲۲۴۲۳۱

خیابان ابوذر مقابل خیابان باغ ملی

کد نمایندگی: ۹۷

نام نمایندگی: آقای سید اسماعیل رضوی

استان: اصفهان

شهر: مبارکه

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۳۳۳۵۶۷۳۸

۰۳۱-۵۲۴۰۷۲۲۱

خیابان امام جنب جهان تکثیر فروشگاه ستایش

کد نمایندگی: خدمات

نام نمایندگی: آقای ودعی

استان: اصفهان

شهر: نایین

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۳۲۲۳۴۰۰۵

۰۳۱-۴۶۲۵۴۵۶۸

خیابان شهید رجایی - مقابل هلال احمر

کد نمایندگی: ۱۴۳

نام نمایندگی: آقای مجتبی داوری

استان: اصفهان

شهر: اصفهان

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۳۱۶۶۰۲۳۴

۰۳۱-۳۲۳۳۷۸۴۰

اصفهان خ هاتف کوچه مشیر یخچال – سرای بازرگان پلاک ۳۰

کد نمایندگی: ۱۴۰

نام نمایندگی: آقای محسن نصیرپور

استان: اصفهان

شهر: شهرضا

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

-

۰۳۱-۵۳۵۱۷۴۶۲

شهرضا- مقابل فرعی ۳ -چرخ خیاطی محسن

کد نمایندگی: خدمات

نام نمایندگی: آقای مهدی نجارپور

استان: اصفهان

شهر: فولادشهر

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۳۱۳۰۹۵۷

۰۳۱-۵۲۶۴۳۷۳۰

فولادشهر بازار ب۴ وصال جنوبی فرعی سوم جنب آش و حلیم نبی پاساژ زمرد ۲ پلاک ۱۰

کد نمایندگی: خدمات

نام نمایندگی: آقای مهدی محمدی

استان: اصفهان

شهر: آران و بیدگل

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۳۶۴۸۴۱۶۱۹ - ۰۹۹۲۵۲۲۴۶۴۳

۰۳۱-۵۴۷۲۳۳۶۱

خیابان محمد هلال روبروی نانوایی عباسعلی

کد نمایندگی: خدمات

نام نمایندگی: آقای علی میرزایی

استان: اصفهان

شهر: دهاقان

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۳۶۸۰۵۷۹۱

۰۳۱-۵۳۳۳۹۳۷۳

اصفهان، دهاقان، خیابان شهید موسوی چرخ خیاطی سینا

کد نمایندگی: خدمات

نام نمایندگی: آقای احمدرضا درایش

استان: اصفهان

شهر: اصفهان

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۳۸۰۷۱۰۰۶

۰۳۱۳۲۲۱۹۹۳۴

خ طالقانی کوچه کازرونی فروشگاه نیکان

کد نمایندگی: خدمات

نام نمایندگی: آقای سید داوود حسینی

استان: اصفهان

شهر: خمینی شهر

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۳۶۸۱۵۶۳۶

۰۳۱-۳۳۶۲۳۴۶۸

خمینی شهر چهار راه شریعتی (خوزان)خیابان شریعتی شمالی روبروی اولین تقاطع

کد نمایندگی: خدمات

نام نمایندگی: آقای مجید کلیشادی

استان: اصفهان

شهر: نجف آباد

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۳۸۰۲۴۰۰۵

۰۳۱۴۲۶۴۳۵۲۷

خ فردوس شمالی نبش کوچه قائم چرخ خیاطی قائم

کد نمایندگی: خدمات

نام نمایندگی: آقای علی نقاشی

استان: اصفهان

شهر: شهرضا

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۹۳۲۲۱۲۶۲۸

۰۳۱۵۳۵۴۰۹۳۶

خ فردوس شمالی نبش کوچه قائم چرخ خیاطی قائم