شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
اردبیل ۱۱۸ مارشال اقای عظیم امانی بازار روبه روی سرای حاج احمد ۰۴۵-۳۳۳۶۷۴۱۴
۰۹۱۴۱۵۲۸۴۱۹
اردبیل فروش و خدمات پس از فروش آقای نقی نادری خ امام، مابین بازار و تازه میدان،بازار بزرگ جلایی، ورود درب چهارم ۰۹۱۴۱۵۰۴۳۰۳ – ۰۴۵-۳۳۳۳۵۵۸۷

کد نمایندگی: ۱۱۸

نام نمایندگی: آقای عظیم امانی

استان: اردبیل

شهر: اردبیل

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۴۱۵۲۸۴۱۹

۰۴۵-۳۳۳۶۷۴۱۴

بازار روبه روی سرای حاج احمد

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای نقی نادری

استان: اردبیل

شهر: اردبیل

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۴۱۵۰۴۳۰۳

۰۴۵-۳۳۳۳۵۵۸۷

خ امام، مابین بازار و تازه میدان،بازار بزرگ جلایی، ورود درب چهارم